ReadyPlanet.com
dot dot
dot
ศ.นพ.ทินกร วงศ์ปการันย์
dot
bulletอัตตประวัติ (CV)
bulletPublication on Pubmed
bulletภาพกิจกรรมต่างๆ
dot
แบบวัด (Scales and Measurements)
dot
bulletFamily Climate Questionnaire (FCQ)
bulletSufficiency Economy Scale
bulletType D Personality
bulletChiang Mai DIP-Q
bulletZKA- 40 (Personality Questionnaire; short version)
bulletInternet addiction test_Thai version
bulletCore Symptom Index (CSI)
bulletOutcome Inventory (OI-21)
bulletPathogenic belief scale short version (PBS-27)
bulletPHuSeG scale
bulletRevised Thai Rosenberg Self-Esteem Scale
bulletResilience Inventory (RI-9)
bulletScreening instrument for borderline personality disorder (SI-Bord)
bulletinner Strength-Based Inventory (SBI)
bulletThymometer
bulletGroup Cohesiveness Scale (GCS)
bulletUCLA Loneliness Scale / Brief version RULS-6
bulletExperience of Close Relationship (ECR-R-18)
bulletNeuroticism Inventory (NI-15)
bulletTraumatic experience scale (TES)
dot
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง (Links)
dot
bulletหน่วยจิตบำบัด
bulletภาควิชาจิตเวชศาสตร์
bulletชมรมนักจิตบำบัดแห่งประเทศไทย
bulletAmerican Group Psychotherapy Association
bulletDr. Nahathai Wongpakaran's Website
bulletเอกสารการสอน
bulletขอเชิญทำแบบสอบถาม บุคลิกภาพ ZKA
bulletiMMH Bulletin
bulletA CALLING FOR KINDNESS FROM THE WORLD DURING COVID-19
bulletBrief therapy for elderly
bulletMaster Program in Mental Health
bulletdataset for ZKA
dot
เรื่องน่าสนใจ
dot
bulletStrength-Based Therapy (SBT)
bulletทำแบบสอบถาม แบบสำรวจ SURVEY
bulletรักวัวให้ผูก รักลูกให้ใจ
bulletห้องข่าว (News Room)
dot
วารสารแนะนำ
dot


Int J Intercult Relat
Psychiatry Investig


Sufficiency Economy Scale

HMSET scale 9 ไทย.pdf

 

HMSET Scale-9 Eng.pdf

 

 Sufficiency Economy Scale or SES-9

Sufficiency Economy Scale created based on His Majesty the King Bhumibol’s Sufficiency Economy theory. The theory that includes moderation, prudence, virtues and social immunity. Such attributes are based on the ten Royal’s Virtues and ten perfections, a path of the bodhisattva and arahants.

แบบวัดความมีเศรษฐกิจพอเพียงสร้างขึ้นมาจากแนวพระราชดำริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ซึ่งทฤษฎีของพระองค์เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตด้วยทางสายกลาง การใช้ ความฉลาด ใช้สติปัญญา ความรอบคอบ ในการวางแผนและแก้ปัญหา บนพื้นฐานของความมีเมตตาต่อตนเองและผู้อื่น มีศีลธรรม มีความละอายต่อความชั่ว ตลอดจนถึงคุณธรรมอื่น ๆ ที่มีคุณค่าต่อสังคม  คุณธรรมดังกล่าวมีพื้นฐานมาจากทศพิธราชธรรม 10 ประการที่ทรงยึดถือปฏิบัติ ตลอดจน บารมีทั้ง 10 ประการอันเป็นปฏิปทาของพระโพธิสัตว์และพระอรหันต์  อาทิเช่น ศีล สติ สมาธิ ความไม่เบียดเบียน การมุ่งลดความโลภ 

Psychometric property

The SES-9 was tested with a small sample of 30, and found a Cronbach's alpha of 0.75. 

แนวทางการให้คะแนน

แบบวัดมี 9 ข้อ

ข้อ 1 3 5 7 8 จะต้องมีการกลับคะแนน ก่อนที่จำนำคะแนนข้อนั้นไปใช้

คะแนนรวมมีค่า ตั้งแต่ 9-63

คะแนนยิ่งมาก บ่งชี้ถึงการมีแนวคิดเศรษฐกิจพอที่มาก

Coding and scoring

 Please note, Item 1 3 5 7 8 are reversed scored (i.e., 1 = 7, 2 = 6, 3 = 5, 5 = 3, 6 = 2, and 7 = 1). Reverse score items prior to computing domain and total means. SES-9 scores range from 9 to 63.

Interpretation

            In general, the higher the score, the more the Sufficiency Economy is indicated. No cut-off score, however, we could use the distribution of scores based on the respective sample. For example, a high vs. low level of SES-9 score, or a level of SES-9 among the samples could be grouped in three categories: “low” for scores below the 25th percentile, “average” for scores ranging from the 25th to the 75th percentile and “high” for scores above the 75th percentile.

 

 

 

 Copyright © 2015 All Rights Reserved.